4. jó gyakorlat

I.
Bükkszentkereszt emlékei (népi hagyománya, épületei)


Óra típusa: Új ismereteket feldolgozó
Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: dedina (falu), ulica (utca), (községháza), obhod (bolt), pošta (posta), krčma(kocsma), kulturný dom(kultúrházház), ordinácia (orvosi rendelő), lekáreň (gyógyszertár)


Fejlesztési célok:
Az ismeretek, ismeretkörök tudása: Bükkszentkereszt nevezetességeinek megismerése.
A képességek, készségek: problémamegoldás, önálló feladatmegoldás, önértékelés, kulturális identitás megismerése.
Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: önállósodás, együttműködés, társas kompetencia, segítségadás.


Módszerek alkalmazott munkaformák:
Módszerek: Egyéni megfigyelés, csoportmunka, tanári magyarázat, frontális munka
A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: projekt – probléma – és felfedező alapú tanulás, vizsgálódás.


Források, eszközök:
Digitális források: Google, DVD filmek, diák
Tantermi eszközök: szemléltetés, beszéd, szöveg, illusztráció, interaktív tábla, animáció, interaktív feladat, PPT diák
Tanulói szemléltető eszközök: interaktív tábla, web
Tanári szemléltető eszközök: számítógépes bemutatók, projektor

 


Az órai tevékenység
1. Motiváció


Szlovák körjátékok eljátszása
2. Korábbi ismeretek aktivizálása


A lehető legtöbb információ összegyűjtése Bükkszentkeresztről (kooperatív csoportmunka)
3. Új ismeretek feldolgozása


A tanterem több „állomásra” van osztva, ahol különböző ismereteket feldolgozására kerül sor a településről.
 

1.Állomás
Cím: Nevezetességek, középületek
(frontális, egyéni, csoportmunka)
A teremben nagyméretű fotók vannak elhelyezve a település meghatározó épületeiről (többek között: iskola, községháza, közösségi ház, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár). A tanulók végig járják az összes fotót, egy tárlathoz hasonlóan, miközben felfedezik saját településük meghatározó épületeit)
Mindkét nyelven megbeszéljük elnevezésüket, funkciójukat, szótározzuk jelentésüket.

 


2. Állomás: Cím: Rövid településtörténet
(frontális, egyéni, csoportmunka)
A tanulók megismerkednek a falu történetével. Ezt a tevékenységet a pedagógus előadása, interaktív tábla, illetve a településről megírt szakirodalmi művek segítik.

 


3.Állomás
Cím: Lakóépület a településen
(frontális, egyéni, csoportmunka)
A feladatot interaktív tábla segítségével végzik a tanulók. A lakóépület helységei, eszközei, illetve udvara, kerül bemutatásra fotókon, rövid filmfelvételen keresztül.
A pedagógus frontális tájékoztatása után a tanulók feladatokat kapnak az elhangzottakról, ami alapján feldolgozzák ezt a témát.

 


4.Állomás
Cím: Néphagyományok a település életében
(frontális, egyéni, csoportmunka)
PPT diák alkalmazásával a tanulók áttekintik a népszokásokat, hagyományokat.
A pedagógus frontális tájékoztatása után a tanulók feladatokat kapnak az elhangzottakról, ami alapján feldolgozzák ezt a témát.

 


4. Ellenőrzés, értékelés


A tanulók összefoglalják az órán hallottakat.
 


II.
A projekt témája: „Őseink nyomán, avagy településünk múltja”


Megvalósítás helye: Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Bükkszentkereszt
Megvalósítás időtartama: két hét
Résztvevők: felső tagozatos tanulók (5 – 8. osztály)
A projektet segítők: pedagógusok, szülők, külső segítők
Projektfelelős: Mátrai Judit
A projekt célja:

 • a tanulók ismerjék meg népünk szlovák eredetét, kulturális örökségének jellemzőit
 • ismerjék meg a szlovák nyelvi hagyományokat, (a máig fennmaradt sajátos „tót” kifejezéseket)
 • hagyományok megőrzése és teremtése
 • ismerjék meg elődeink szokásait
 • ismerjék meg a népi mesterségeket, foglalkozásokat

Egyéb célok:

 • az ismeretszerzés szellemi és tárgyi eszközeinek felhasználása
 • a kommunikációs képességek fejlesztése
 • önállóságra nevelés
 • alkalmazkodóképesség serkentése
 • a tanulók nemzetiségi öntudatának erősítése

A projekt oktatási, nevelési célja:

 • segít elmélyíteni a tanulókban a nemzeti, nemzetiségi azonosság tudatot.
 • elősegíti az „ősi” kultúra megismerésének az igényét.
 • az információk, ismeretek széleskörű gyűjtése
 • a könyvtár- és internethasználat szükségessége

Képzési területek:

 • szlovák nyelv
 • szlovák népismeret
 • kultúra
 • művészetek
 • történelem

A projekt hasznosítása:

 • a tanulók az új ismereteket megfelelően alkalmazzák, hasznosítsák a tanórákon illetve a tanórákon kívül egyaránt.
 • az élményszerű ismeretszerzés kellőképpen tegye őket motiválttá a további iskolai időszakban is.

A tervezés, előkészítés főbb lépései:

 • a projektterv megismertetése a pedagógusokkal
 • a projektterv megismertetése a gyerekekkel
 • ütemterv, időtartam meghatározása

A projekthez szükséges erőforrások (személyi, dologi):
Személyi erőforrások:

 • felső tagozatos (5 – 8. osztályos) tanulók
 • pedagógusok
 • a „Szlovák hagyományőrző klub” tagjai
 • a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egyes képviselői
 • a tanulókat segítő szülők
 • Erdődi Géza bácsi (kameraman, fényképész)

Dologi erőforrások:

 • szakirodalom
 • tablók, applikációk
 • fotók, rajzok
 • interaktív tábla, laptop
 • kamera, fényképezőgép

Pénzügyi erőforrások:

Képkivágás

 

 

 

 

 

 

 

 


Elkészítendő feladatok:

 • tablók, fotók
 • kiállítás berendezése (összegyűjtött eszközökből, tárgyakból, népviseleti ruhákból)
 • kiállítás a régi kor képeiből és saját készítésű alkotásokból
 • a „Szlovák hagyományőrző klub” tagjainak előadása (szlovák dalcsokor, előadás őseinkről)
 • nemzeti eledelek készítése
 • interaktív előadás

Várható eredmények:

 • a tanulók élményszerű ismereteket kapnak a településünkön valaha élt szlovákokról, népszokásaikról, kultúrájukról
 • őseink múltjának felelevenítése hozzásegíti őket más népek elfogadásához
 • a szlovák nyelvű interaktív valamint a „Szlovák hagyományőrző klub” tagjainak előadásával a szlovák nyelv megszerettetése
 • a máig fennmaradt (tót) szókincs élményszerű használata

A projekt tervezésének lépései:

1. Előkészítés

 • szakirodalmi tájékozódás
 • nevelőtestületi megbeszélés, egyeztetés
 • a projektterv tartalmi megbeszélése (célok, feladatok, felelősök)

   

  • Határidő: március 18.
   Felelős: projektvezető (Mátrai Judit)

2. Tevékenység ajánlása a tanulók részére2.

 • a tanulók tájékoztatása a projektről
 • témaválasztás a tanulók részéről
 • csoportalakítás
 • vállalások összegyűjtése, összegzése:

   

  • gyűjtőmunka (szakirodalom, internet, kikérdezés)
  • anyagok, eszközök (népviselet, használati tárgyak, eszközök, fotók, képek)

    

   • Határidő: április 1.
    Felelős: osztályfőnök

3. Időterv készítése:

 • a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek meghatározása
 • a projektben résztvevő külső személyek megkeresése
 • eszközök összeállítása

   

  • Határidő: április 15.
   Felelős: projektvezető, szaktanárok

4. Projektterv háló készítése

 • időrendi tervezés
 • módszerek
 • felelősök

   

  • Határidő: április 29.
   Felelős: projektfelelős, szaktanárok

Ajánlás
 

Név:
Osztály:
Az „Őseink nyomán, avagy településünk múltja” projekt során a következő témák közül melyikkel foglalkoznál a legszívesebben? Aláhúzással jelöld!

 • Bükkszentkereszt történetének megismerése
 • a újhutai szlovákok eredete
 • a falunkra jellemző szlovák népszokások, népi játékok, népdalok, mondókák
 • népi mesterségek
 • nemzetiségi ételek elkészítési módja
 • a máig fennmaradt szlovák eredetű (tótnak nevezett) szavak

Mivel segítenéd az eredményes munkát?

 • anyaggyűjtéssel
 • kiselőadással
 • eszköz, alapanyag
 • rajz készítésével
 • kiállítás lebonyolításánál
 • tabló készítésénél


A projekt programja


Kivitelezés
A projekt első hete
1. 2013. május 06. (hétfő)

 • program bemutatása a tanulóknak
 • időterv készítése (május 06 – 17. – két hét)
 • projektháló készítése:

   

  • csoportalakítás
  • témák, feladatok kiosztása a gyermekek számára
  • felelősök választása, megbízása
  • időbeosztás készítése

 

2. 2013. május 07. (kedd)
„Bükkszentkereszt múltja”
Beszélgetés településünkről az iskola igazgatónőjével (Telekes Józsefnével) valamint a „Szlovák hagyományőrző klub” tagjaival (Ladányi Endrénével és Pintér Józsefnével)

 


3. 2013. május 08. (szerda)
Látogatás a Falumúzeumba.
Tárlatvezető: Petőfi Gyöngyi

 


4. 2013. május 09. (csütörtök)
„Ősi mesterségek felkutatása”
Tanulmányi séta a falu környékén.

 • A mészégető boksák megtekintése.
  Az aktívan működő mészkemence munkálatainak megfigyelése. Beszélgetés a mészégető mesterekkel. (Halász Laci bácsival és csapatával)
 • Favágók munkamenetének megtekintése
  A biztonságosabban kivágható fák kitermelésének, letisztításának, rendbe rakásának megtekintése (Czeglédi Tomi bácsiékkal)
 • A fuvarosok munkaeszközeinek munkájukról szóló dokumentumok, fotók megtekintése (lovas kocsi, sátor, mérő eszközök)
  (helybeli idős bácsik segítségével)

5. 2013. május 10. (péntek)
„Őseink eledeleinek elkészítése”
Juhtúrós sztrapacska és párolt bukta készítése
(Felkért „szakácsnőink”: Solymosi Ferencné Terike néni illetve Pintér Józsefné Frida néni)

 


A projekt második hete


6. 2013. május 13 – 14. (hétfő, kedd)
A gyűjtőmunka önálló elvégzése (segítő pedagógusok bevonásával – meghatározott időpontban)


7. 2013. május 15 – 16 (szerda, csütörtök)
Ezeken a napokon befejeződik a gyűjtőmunka. Megkezdődik a projektzáróra való felkészülés.


8. 2013. május 17. (péntek)
A projektzáró rendezvény megnyitása.
(Az ünnepséget az iskola igazgatónője Telekes Józsefné nyitja meg.)
Programok:

 • kiállítás (fotók, rajzok, népi játékok, népviselet…)
 • interaktív bemutatók (a látott, hallott információkkal kibővítve)
 • „Kóstoló” (a szülők által készített szlovák eredetű finomságok kínálgatása)
 • a munka értékelése
 • játszóház

Értékelés
Az értékelés célja:

 • a tanulók feladatvégzése
 • a tanulók önértékelése a feladatban
 • a feladatvégzés során megfelelő együttműködés értékelése
 • a gyűjtőmunka, egyéb feladatvégzések értékelése
 • átélt élmények értékelése
 • a segítségnyújtás értékelése

Az értékelés szempontjai:

 • Ki értékel? (tanuló, csoport, pedagógus, szülő)
 • Ki, mit és mikor értékel?

   

  • Tanuló (a projekt végén) – élményt, megértést
  • Csoport (a csoportfeladatok végén) – csoportmunkát, feladatokat, együttműködést
  • Pedagógus (a feladatok és a projekt végén) – feladatmegoldást, együttműködést, gyűjtőmunkát, alkotásokat
  • Szülő (projekt végén) – élményt, alkotásokat

Az értékelés módja:
Tanuló:

 • taps
 • szöveges értékelés (tanulói értékelő lapon)
 • ismeretek összegzése

Csoport:

 • beszélgetés

Pedagógus:

 • szóbeli visszajelzés

Szülő:

 • szóbeli visszajelzés

A projekt tanulói értékelő lapja
Milyennek találtad a programot? Osztályozd 1 – 5 – ig! Karikázd be a megfelelő választ!
Magyarázat:

Képkivágás2

 • Sorold fel a számodra leginkább tetsző feladatokat! Indokold válaszodat! 
 • Sorold fel a számodra nem tetsző feladatokat! Indokold válaszodat

IV.
Őszi munkák témakörben: csipkelekvár főzés

 

A foglalkozás célja azon néprajzi alapismeretek átadása, amelyek során a tanulók múltjukat, gyökereiket jobban megismerve, nemzetiségi öntudatukat megalapozhatják, megerősíthetik.
A foglalkozás keretein belül az új ismeretanyag élményszerű elsajátítása, melynek során megismerik a népi kultúrát, mesterségeket, eszközöket, valamint kialakul a saját mikrokörnyezetük megismerése iránti igény.
A tevékenységek folyamán megismerik az eszközök, munkafolyamatok szlovák- magyar megnevezéseit, így bővítve passzív és aktív szókincsüket.V.
Népismeret: néptánc, népi játékok tanítása


Szükséges eszközök: magnó vagy interaktív tábla, tükör
Kiegészítő anyag, szemléltetés: videofelvétel, táncot, gyermekjátékokat ábrázoló fotók
Az órát bemelegítésként egy pár perces fogóval kezdem (páros vagy mágnes fogó)
Ezt egyensúlyfejlesztés követi: szökdelések, testfordulatokkal
Majd tartásjavítás következik: gólyajárás, szarkatánc, törpejárás, óriásjárás
Ezután mondókák ritmizálása tapssal: Ecc – pecc- kimehetsz (Jeden, dva, tri)
Az óra fő részében a tánclépéseket gyakoroljuk. Egyenletes járás előre, hátra, oldalra.
Valamint a nyit-zár, zár- nyit mozgáskultúra tanulása (ezt párokban is)
Ezt vagy mozdulattanító játék pld Bújj, bújj zöld ág (Mama mi dala koronu)

 •  Testérzékelő játék: Csipp csipp csóka (En ten tulipán)
 • Párválasztó játék követ: Három csillag van az égen (Mám rucnicek mám)

Az óra végén népi játékokat játszunk Zöld paradicsom (Sosovicka, hrások, fazula)
 


VI.
Népismereti hagyományőrző projektnap


Hely, idő: A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 2015. novemberben „Hagyományőrző Napot” tartott Bükkszentkereszten,:
Résztvevők: székhely és a Répáshutai tagiskola iskolásai közösen, a szlovák hagyományőrző tagok
Helyszínek: iskolában öt helyszínen, hagyományőrző klub
Az első helyszínen megismerhették a szlovák hagyományőrző klub helységet, ahol a nyolcvanadik életévüket betöltő tagok meséltek gyermekkorukról, iskolás éveikről, a jelentősebb ünnepi előkészületekről, az ünnepi eseményekről, melyeket nagy érdeklődéssel hallgattak, s tették fel a témához illő kérdéseiket a diákok.
A második helyszín a hagyományőrző konyhában zajlott, ahol már minden elő volt készítve az úgynevezett „káposztataposáshoz”. Az egész káposztafejeket a tagok segítségével együtt reszelték az igazi nagy régi káposztareszelőn (hobla), fűszerezték, s ami a legélvezetesebb volt számukra, lábmosás után a nagy káposztás fahordóban taposták. Közben folyamatosan ismételték szlovákul a hozzávalókat és a savanyítás folyamatát.
A többi hagyományápoló program már az iskola épületében zajlott, ahol szintén a szlovák
hagyományőrző tagok várták a diákokat, előkészítve a krumplit, a lisztet és a sót. Ebből három féle hagyományos ételt készítettek:

 • „kvakát” sütöttek az udvaron lévő kemencében, melyet túróval készítettek el,
 • mákos nudlit (makové sulance),
 • csipkelekváros lángost (langoše) készítettek,

Az utolsó helyszínen levesbe való csigatészta (gágorky) készítésének technikájával ismerkedhettek meg, s ügyes kis kezeikkel meg is tanulták az elkészítést.
Közben megtudták, hogy valamikor régen főleg a hosszú téli estéken, illetve lakodalmak, nagyobb ünnepek előtt a szomszédok, rokonok összeültek s készítették a csigatésztát.

 


VII. További projekt napjaink:


1. Húsvéti népszokások – népismereti óra keretében tojás festés a szlovák hagyományőrző klub tagjaival
2. Közös szlovák énekek tanulása a hagyományőrző énekkar tagjaival, ének versenyeken való közös fellépés ( Zlatỳ Škovránok)
3. Karácsonyi népszokások,
4. Adventi várakozás, gyertyagyújtás műsorral egybekötve
5. Élő Betlehem a templom udvarán